Dịch Vụ
TỪ 10 - 20 BÀN
  - Trang trí phòng tiệc & cổng hoa
  - Pháo sáng, pháo tơ hồng & sổ hồng lưu bút
  - Bánh cưới (1 tầng thật ) & rượu champagne
  - Âm thanh

TỪ 20 - 30 BÀN
  - Trang trí phòng tiệc & cổng hoa
  - Pháo sáng, pháo tơ hồng & sổ hồng lưu bút
  - Bánh cưới (1 tầng thật ) & rượu champagne
  - Âm thanh
  - MC
  - Organ

 

TỪ 30 - 40 BÀN
  - Trang trí phòng tiệc & cổng hoa
  - Pháo sáng, pháo tơ hồng & sổ hồng lưu bút
  - Bánh cưới (1 tầng thật ) & rượu champagne
  - Âm thanh
  - MC
  - Organ
  - Đội múa

TỪ 40 - 60 BÀN
  - Trang trí phòng tiệc & cổng hoa
  - Pháo sáng, pháo tơ hồng & sổ hồng lưu bút
  - Bánh cưới (1 tầng thật ) & rượu champagne
  - Âm thanh
  - MC
  - Organ
  - Đội múa
  - Xe hoa
  - 1 bàn tiệc ( 10 khách )

 

TỪ 60 - 80 BÀN
  - Trang trí phòng tiệc & cổng hoa
  - Pháo sáng, pháo tơ hồng & sổ hồng lưu bút
  - Bánh cưới (1 tầng thật ) & rượu champagne
  - Âm thanh
  - MC
  - Organ
  - Đội múa
  - Xe hoa
  - 2 bàn tiệc ( 20 khách )